TianJin Federation of Supply and Marketing Cooperatives

天津市供销合作总社2016年度部门决算公开补充说明

发表时间:2018-11-01 09:36

专业名词解释

  部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。


                        |                               |                                 |